Algemene voorwaarden

Spelden.com hanteert consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Dit wil zeggen dat ze zo duidelijk en begrijpelijk mogelijk zijn geschreven en de rechten van de consument op geen enkele manier beperken. Als u op het “+” teken klikt kunt u de algemene voorwaarden direct lezen.
Mocht u zelf een exemplaar willen hebben dan kunt u deze hier downloaden en uitprinten: Algemene voorwaarden consumenten, Algemene voorwaarden niet-consumenten.

Algemene voorwaarden consumenten

Algemene voorwaarden van Marjolin Goudsmid (Consumenten) versie 1.0

Artikel 1.             Algemeen:

1.1
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen en overeenkomsten tussen Marjolin Goudsmid en een consument waarop Marjolin Goudsmid deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2
Voor zover onderdelen uit deze algemene voorwaarden af zouden wijken van dwingendrechtelijke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek, zijn de bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek van toepassing.

1.3
Marjolin Goudsmid is een goud- en/of zilversmidbedrijf. Als zodanig houdt Marjolin Goudsmid zich o.a. bezig met het ontwerpen, vervaardigen, verkopen en repareren van objecten, doorgaans, doch niet uitsluitend, van edelmetaal.

1.4
Deze algemene voorwaarden hebben tot doel tussen partijen duidelijkheid te creëren met betrekking tot de voorwaarden waaronder de overeenkomst tussen partijen, tot stand komt, alsmede onder welke condities de verdere uitvoering van de overeenkomst plaatsvindt.

Artikel 2.             De totstandkoming van de overeenkomst:

2.1
De overeenkomst tussen Marjolin Goudsmid en een consument komt tot stand door middel van aanbod en aanvaarding. Informatie in catalogi, afbeeldingen, en tekeningen alsmede algemene maat- en gewichtsopgaven dan wel overige informatieve uitingen van Marjolin Goudsmid, kunnen niet worden gezien als een aanbod, doch slechts als een uitnodiging van Marjolin Goudsmid aan de consument om een aanbod te doen.

2.2
Elke van de verkoper uitgaande aanbieding is vrijblijvend.

2.3
Door het plaatsen van uw bestelling verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Marjolin Goudsmid.

2.4

Marjolin Goudsmid is gerechtigd offertekosten in rekening te brengen welke door de consument dienen te worden voldaan ongeacht of naar aanleiding van de offerte een overeenkomst tot stand komt.

 

Artikel 3.             Vaststelling van de prijs:

 

3.1
De tussen Marjolin Goudsmid en de consument overeengekomen prijs is inclusief BTW en exclusief overige kosten.

3.2
Prijsopgaven worden steeds gedaan op basis van de op het tijdstip van de koop en/of opdracht geldende kostprijsfactoren zoals grondstoffen, accijnzen, etc. Uiteindelijk geldt de dagprijs op het moment van levering.

3.3
Van de tussen Marjolin Goudsmid en de consument overeengekomen prijs kan niet eenzijdig worden afgeweken, tenzij partijen uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat dat wel het geval is. Dit kan het geval zijn indien overeengekomen is dat de prijs afhangt van variabele factoren als arbeid, grondstofprijs dan wel andere factoren. In voorkomend geval is de consument, indien deze prijsverhoging binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst plaatsvindt en Marjolin Goudsmid nog geen kosten heeft gemaakt, gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

3.4
Indien tussen Marjolin Goudsmid en een consument een overeenkomst is gesloten tot het ontwerpen en vervaardigen van een bepaald object en de consument om hem moverende redenen, inclusief een verhoging van de prijs, nadat het ontwerp gereed is, niet langer wenst dat Marjolin Goudsmid overgaat tot de vervaardiging, is de consument gerechtigd de overeenkomst tussen partijen eenzijdig te ontbinden. De consument dient dan echter wel de tot op dat moment door Marjolin Goudsmid gemaakte kosten, daaronder begrepen de kosten van het ontwerp, aan Marjolin Goudsmid te voldoen.

Artikel 4.             Betalingsverplichtingen:

4.1
Partijen kunnen overeenkomen dat betaling van de overeengekomen prijs in een keer plaatsvindt op een nader te bepalen tijdstip, dan wel kunnen zij overeenkomen dat betaling in gedeelten, bijvoorbeeld door middel van voorschotbetalingen, geschiedt.

4.2
Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen vindt betaling of een deelbetaling plaats binnen 14 dagen nadat de overeenkomst tot stand is gekomen. De (aan-)betaling geschiedt contant, (door middel van elektronische betaling,) dan wel door middel van girale betaling op een nader door Marjolin Goudsmid aan te wijzen rekening. De consument is niet gerechtigd om zonder toestemming van Marjolin Goudsmid over te gaan tot verrekening.

4.3
Indien de consument niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, is hij van rechtswege in verzuim. Marjolin Goudsmid heeft in dit geval het recht nakoming op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden. Tevens kan Marjolin Goudsmid, zonder ingebrekestelling, aan de consument de wettelijke rente in rekening brengen over het verschuldigde bedrag. Tevens is de consument, vanaf de dag dat hij in verzuim is, aan Marjolin Goudsmid de buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in verband met de inning van zijn vordering verschuldigd.

4.4
Indien de overeenkomst tussen Marjolin Goudsmid en de consument betrekking heeft op de reparatie van een zaak en de consument in gebreke blijft aan zijn betalingsverplichting te voldoen, heeft Marjolin Goudsmid een retentierecht met betrekking tot de te repareren zaak. Dit retentierecht vervalt zodra de consument de kosten van de reparatie alsmede de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten heeft voldaan.

4.5
Marjolin Goudsmid is gerechtigd ook de kosten van de opslag van de zaak waarop de uitoefening van het retentierecht, betrekking heeft bij de consument in rekening te brengen. Marjolin Goudsmid dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van de reparatie, tezamen met de in artikel 4.3 genoemde renten en kosten, alsmede de kosten van de opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak, is Marjolin Goudsmid, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

 

Artikel 5.             Intellectueel eigendomsrechten:

 

5.1
De door Marjolin Goudsmid vervaardigde of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van Marjolin Goudsmid, ongeacht of daarvoor kosten in rekening zijn gebracht. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde zaken of goederen is, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Marjolin Goudsmid, niet toegestaan.

5.2
In catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven en dergelijke vermelde gegevens beogen slechts een algemene voorstelling van zaken te geven. Aan deze gegevens kunnen geen rechten ontleend worden tenzij deze uitdrukkelijk zijn opgenomen in een door partijen gesloten overeenkomst.

Artikel 6.             Leveringsverplichtingen:

6.1
Levering door Marjolin Goudsmid vindt plaats doordat het product in het bezit wordt gesteld van de consument of de zaak in de macht van de consument wordt gesteld.

De zaak geldt ten aanzien van de levertijd als geleverd, wanneer het voor de consument beschikbaar is en gereed is en de consument hiervan in kennis is gesteld.

6.2
Levering behoort plaats te vinden op het tijdstip dat partijen zijn overeengekomen.

6.3
Indien levering niet plaats vindt op het overeengekomen tijdstip dient de consument Marjolin Goudsmid in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn voor de nakoming te stellen.
Enkele overschrijding van de levertijd heeft niet tot gevolg dat Marjolin Goudsmid van rechtswege in verzuim is. Hiertoe is nadere ingebrekestelling vereist.

6.4
Indien Marjolin Goudsmid niet binnen deze redelijke termijn in staat is te leveren is hij in verzuim, tenzij de vertraging in de levering hem niet toe te rekenen is, of levering reeds blijvend onmogelijk is.

6.5
Marjolin Goudsmid is niet in verzuim indien de niet nakoming van zijn leveringsverplichting veroorzaakt wordt doordat de consument niet of niet tijdig aan enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting of van hem te vergen medewerking met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst voldoet.

6.6
Indien de consument verzuimt de zaak af te nemen en, na aangetekende en schriftelijke aanmaning, in verzuim blijft met de afname van de zaak, zal Marjolin Goudsmid gerechtigd zijn de kosten van opslag van de zaak aan de consument in rekening te brengen. Marjolin Goudsmid dient in dit verband tussentijds aan de consument te factureren. Indien de kosten van opslag van de zaak gelijk zijn aan of hoger zijn dan de waarde van de zaak is Marjolin Goudsmid, ter voorkoming van onredelijk hoge schade voor zichzelf of de consument, gerechtigd en gehouden de zaak te verkopen, een en ander met inachtneming van artikel 6:248 BW.

Artikel 7.             Risico en eigendomsovergang, eigendomsvoorbehoud:

7.1
Het zetten of repareren van bepaalde gevoelige zaken draagt het risico in zich dat de door de klant aangeleverde zaak wordt beschadigd en ten gevolge van de beschadiging onbruikbaar wordt. Omdat het risico in redelijkheid en billijkheid niet voor rekening van Marjolin Goudsmid kan komen, kan een opdracht slechts worden aanvaard onder de uitdrukkelijke voorwaarde dat de klant Marjolin Goudsmid niet aansprakelijk stelt of acht bij beschadiging en/of onbruikbaar worden van de zaak.

7.2
Bij het in bewaring geven van een zaak zal Marjolin Goudsmid de uiterste inspanning leveren om zich als goed bewaarnemer te gedragen. Beschadiging of verlies van de zaak als gevolg van situaties die kunnen worden gekwalificeerd als overmachtsituaties kunnen niet voor rekening van Marjolin Goudsmid komen. Onder overmachtsituaties worden onder meer verstaan: inbraak, overval, verdwijning bij de verzending.

7.3
Dadelijk nadat levering, als omschreven in 6.1, heeft plaatsgevonden draagt de consument het risico voor alle directe en indirecte schade die aan of door de zaak mocht ontstaan, behoudens voor zover dit aan opzet of grove schuld van de verkoper is te wijten.

7.4
De eigendom van een door Marjolin Goudsmid te leveren zaak gaat pas over op de consument wanneer al het door de consument uit hoofde van leveringen of werkzaamheden verschuldigde, met inbegrip van de renten en kosten, ook die wegens tekortschieten van de consument, volledig aan Marjolin Goudsmid zijn voldaan.

7.5
Marjolin Goudsmid zal, indien hij genoodzaakt is om gebruik te maken van zijn eigendomsvoorbehoud, gerechtigd zijn tot de ongehinderde toegang tot de zaak. De consument zal aan Marjolin Goudsmid alle medewerking verlenen teneinde hem in de gelegenheid te stellen zijn eigendomsvoorbehoud uit te oefenen, door terugneming van de zaak.

7.6
Marjolin Goudsmid is gerechtigd, na het verstrijken van een termijn van zes maanden nadat het product als geleverd geldt, de zaak te verkopen en de verkoopprijs te verantwoorden na aftrek van het door de consument verschuldigde.

Artikel 8.             Klachten, reclamering, gebreken en garantie:

8.1

De consument heeft de verplichting bij ontvangst van de gekochte zaak, te controleren of de zaak voldoet aan de vereisten die voortvloeien uit de overeenkomst. Indien de consument van mening is dat het geleverde, niet voldoet, dient hij dit onmiddellijk na de levering, doch uiterlijk 2 dagen nadat de feitelijke overdracht van de zaak heeft plaatsgevonden, schriftelijk en gemotiveerd aan Marjolin Goudsmid mede te delen.

8.2

Klachten met betrekking tot zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 7 dagen na de feitelijke overdracht van de zaak, aan de consument,  schriftelijk en gespecificeerd, aan Marjolin Goudsmid te worden meegedeeld.

Klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken dienen onverwijld na de ontdekking daarvan, doch uiterlijk 14 dagen na het verstrijken van de in de navolgende artikelleden bedoelde garantietermijn, bij voorkeur schriftelijk en gespecificeerd, aan Marjolin Goudsmid te worden meegedeeld.

8.3
Bij overschrijding van de genoemde termijnen vervalt elke aanspraak van de consument jegens Marjolin Goudsmid met betrekking tot de betreffende gebreken.

8.4
Marjolin Goudsmid garandeert de deugdelijkheid van de geleverde zaak en de kwaliteit van het daarvoor gebruikte materiaal gedurende een termijn van 6 maanden na de levering, met inachtneming van het bepaalde in artikel 8.2.

8.5
Indien de consument zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Marjolin Goudsmid tot demontage, reparatie of andere werkzaamheden met betrekking tot de geleverde zaak overgaat of doet overgaan, vervalt elke aanspraak uit hoofde van garantie.

Artikel 9.             Bestellingen en communicatie op afstand, herroepingsrecht:

9.1

Voor misverstaan, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en Marjolin Goudsmid, is Marjolin Goudsmid niet aansprakelijk, tenzij en voor zover er sprake is van opzet of grove schuld van Marjolin Goudsmid.

9.2
Na de bestelling van de consument , zal Marjolin Goudsmid een bevestiging van de bestelling via de mail naar de consument toesturen.

9.3
De prijzen vernoemd op de website, zijn exclusief cadeauverpakking, verzend- en vermaakkosten.

9.4
Zodra de consument het totaal bedrag van de geplaatste bestelling naar het door Marjolin Goudsmid
genoemde rekeningnummer heeft overgemaakt, zal de bestelling naar de consument worden
verstuurd. Mocht het bedrag niet binnen 14 dagen betaald zijn, komt de bestelling van de consument
te vervallen.

9.5
Indien is aangetoond dat de bestelling niet aan de overeenkomst voldoet, heeft Marjolin Goudsmid de keuze de bestelling te vervangen door nieuw dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren, met uitzondering van maatwerk of artikelen die om hygiënische reden niet kunnen worden geretourneerd.

9.6
Indien de consument de zaak om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de consument het recht de zaak binnen 7 dagen te retourneren . Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van de zaak door of namens de consument.

9.7
Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met de zaak en de verpakking. Indien hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht zal hij de zaak met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Marjolin Goudsmid retourneren.

Retourzendingen worden uitsluitend geaccepteerd indien de zaak en verpakking volledig onbeschadigd is.

9.8
Het artikel mag door de consument alleen aangetekend retour worden gestuurd. Kosten voor de retourzending zijn voor rekening van de consument.

9.9
Marjolin Goudsmid zal zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen 30 dagen, het betaalde factuurbedrag terugstorten op rekening van de consument.

9.10

Marjolin Goudsmid sluit het herrioepingsrecht van de consument uit voor producten:

a. die door Marjolin Goudsmid tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument,

b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

Artikel 10.          Aansprakelijkheid:

10.1
Indien Marjolin Goudsmid aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

10.2
Marjolin Goudsmid is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies, door welke oorzaak ook, van door de consument ter beschikking gestelde producten, grondstoffen, modellen en andere zaken.

10.3
Marjolin Goudsmid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

10.4
Marjolin Goudsmid is slechts aansprakelijk voor directe schade.

10.5
Onder directe schade wordt verstaan:

a. de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade en

b. de eventuele kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marjolin Goudsmid aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marjolin Goudsmid toegerekend kunnen worden.

 

Artikel 11.          Overmacht:

 

11.1
Marjolin Goudsmid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens consument indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert,welke niet aan Marjolin Goudsmid kan worden toegerekend, omdat hij niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt, voor zover daaronder nog niet begrepen, brand, transportmoeilijkheden, werkstaking en andere ernstige storingen in het bedrijf van Marjolin Goudsmid of diens leveranciers, ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien.

Artikel 12.          Forumkeuze en rechtskeuze:

12.1
Partijen komen overeen dat met betrekking tot de beslechting van geschillen, naast de volgens de wet bevoegde rechter, tevens bevoegd zal zijn de absoluut bevoegde rechter in het kanton of arrondissement waarin het bedrijf van Marjolin Goudsmid zich bevindt.

12.2
Partijen komen overeen dat op alle overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, het Nederlandse recht van toepassing is.

Adres en inschrijving Kamer van Koophandel:

Marjolin
Bresstraat 32
6981 CB Doesburg
06-526 48 789
info@marjolin.nl
K.v.K nummer: 09149782
BTW nummer: 193305392B01

Copyright:
De complete inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Marjolin Goudsmid worden gebruikt of gedupliceerd.

Het woordmerk Marjolin mag niet zonder voorafgaande toestemming van Marjolin Goudsmid worden gebruikt.

Zet, schrijf en drukfouten voorbehouden.

Algemene voorwaarden NIET-consumenten

Algemene voorwaarden  Marjolin Goudsmid (BtoB) versie 1.0

Artikel 1.             Algemeen

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Marjolin Goudsmid  en een Wederpartij waarop Marjolin Goudsmid deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Marjolin Goudsmid, voor de uitvoering waarvan door Marjolin Goudsmid derden dienen te worden betrokken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Marjolin Goudsmid en zijn directie.
4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
5.Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Marjolin Goudsmid en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
8. Indien Marjolin Goudsmid niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Marjolin Goudsmid in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2.             Offertes en aanbiedingen

1. Alle offertes en aanbiedingen van Marjolin Goudsmid zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2. Marjolin Goudsmid kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Marjolin Goudsmid daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Marjolin Goudsmid anders aangeeft.
5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Marjolin Goudsmid niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

6. Marjolin Goudsmid is gerechtigd offertekosten in rekening te brengen welke door de wederpartij dienen te worden voldaan ongeacht of naar aanleiding van de offerte een overeenkomst tot stand komt.

Artikel 3.             Contractsduur; leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

1. De overeenkomst tussen Marjolin Goudsmid en de Wederpartij wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Marjolin Goudsmid derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Marjolin Goudsmid dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

3. Indien Marjolin Goudsmid gegevens behoeft van de Wederpartij voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Marjolin Goudsmid ter beschikking heeft gesteld.

4. Levering geschiedt af bedrijf van Marjolin Goudsmid. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Marjolin Goudsmid gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.

5. Marjolin Goudsmid heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

6. Marjolin Goudsmid is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

7. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Marjolin Goudsmid de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Wederpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

8. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Wederpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

9. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Marjolin Goudsmid gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Marjolin Goudsmid bevoegde persoon en de Wederpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Marjolin Goudsmid op en is voor de Wederpartij evenmin grond om de overeenkomst op te zeggen. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Marjolin Goudsmid een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

10. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Marjolin Goudsmid gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Marjolin Goudsmid daardoor direct of indirect ontstaan.

11. Indien Marjolin Goudsmid met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Marjolin Goudsmid niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

12. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dat 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Marjolin Goudsmid alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Marjolin Goudsmid rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4.             Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

1. Marjolin Goudsmid is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
a. de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
b. na het sluiten van de overeenkomst Marjolin Goudsmid ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

c. de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

d. Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Marjolin Goudsmid kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Marjolin Goudsmid gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

2. Voorts is Marjolin Goudsmid bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Marjolin Goudsmid kan worden gevergd.

3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Marjolin Goudsmid op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Marjolin Goudsmid de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.

4. Indien Marjolin Goudsmid tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

5. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Marjolin Goudsmid gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6. Indien de Wederpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Marjolin Goudsmid gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Marjolin Goudsmid vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Marjolin Goudsmid op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 5.             Overmacht

1. Marjolin Goudsmid is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indienzij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Marjolin Goudsmid geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Marjolin Goudsmid niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Marjolin Goudsmid of van derden daaronder begrepen. Marjolin Goudsmid heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Marjolin Goudsmid haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Marjolin Goudsmid kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zoveel Marjolin Goudsmid ten tijde van het intreden van overmacht haar  verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Marjolin Goudsmid gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6.             Betaling en incassokosten

1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Marjolin Goudsmid aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Marjolin Goudsmid is gerechtigd om periodiek te factureren en vooruitbetaling te verlangen.

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

3. Marjolin Goudsmid heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4. Marjolin Goudsmid kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Marjolin Goudsmid kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Marjolin Goudsmid verschuldigde.

6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Indien Marjolin Goudsmid echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7.             Eigendomsvoorbehoud

1. Alle door Marjolin Goudsmid in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Marjolin Goudsmid totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Marjolin Goudsmid gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

2. Door Marjolin Goudsmid geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

3. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Marjolin Goudsmid veilig te stellen.

4. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Marjolin Goudsmid daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.

5. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Marjolin Goudsmid ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Marjolin Goudsmid gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Wederpartij zich er jegens Marjolin Goudsmid bij voorbaat toe om haar medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

6. Voor het geval Marjolin Goudsmid haar in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Wederpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Marjolin Goudsmid en door Marjolin Goudsmid aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Marjolin Goudsmid zich bevinden en die zaken terug te nemen.

Artikel 8.             Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

1. De door Marjolin Goudsmid te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Wederpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Marjolin Goudsmid kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Marjolin Goudsmid verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Wederpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Marjolin Goudsmid, de Wederpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Wederpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Marjolin Goudsmid geen invloed op kan uitoefenen

4. Buiten de garantie vallen in ieder geval gebreken, die optreden in dan wel geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van:

a. de niet-inachtneming door koper van gebruiks- en onderhoudsvoorschriften dan wel ander dan het voorziende normale gebruik;
b. normale slijtage;
c. bewerking en/of verwerking en/of reparatie door derden, waaronder begrepen de koper;
d. de toepassing van enig overheidsvoorschrift inzake de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen;
e. materialen of zaken, die door de koper aan de verkoper ter bewerking en/of verwerking zijn verstrekt, waaronder begrepen ter zetting verstrekte stenen;
f. materialen, zaken, werkwijzen en constructies, voor zover op uitdrukkelijke instructie van de koper toegepast, alsmede van door of namens de koper aangeleverde materialen en zaken.

5. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Wederpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Marjolin Goudsmid te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Marjolin Goudsmid te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Marjolin Goudsmid in staat is adequaat te reageren. De Wederpartij dient Marjolin Goudsmid in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

6. Indien de Wederpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Wederpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.

7. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Wederpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Marjolin Goudsmid de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Wederpartij, ter keuze van Marjolin Goudsmid, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Wederpartij voldoen. In geval van vervanging is de Wederpartij gehouden om de vervangen zaak aan Marjolin Goudsmid te retourneren en de eigendom daarover aan Marjolin Goudsmid te verschaffen.

9. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Marjolin Goudsmid daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.

10. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.

11. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Marjolin Goudsmid en de door Marjolin Goudsmid bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9.             Aansprakelijkheid

1. Indien Marjolin Goudsmid aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. Marjolin Goudsmid is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Marjolin Goudsmid is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien Marjolin Goudsmid aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Marjolin Goudsmid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

4. De aansprakelijkheid van Marjolin Goudsmid is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.

5. Marjolin Goudsmid is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Marjolin Goudsmid aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Marjolin Goudsmid toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

7. Marjolin Goudsmid is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Marjolin Goudsmid of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10.          Risico-overgang

1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

Artikel 11.          Vrijwaring

1. De Wederpartij vrijwaart Marjolin Goudsmid voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Marjolin Goudsmid toerekenbaar is.

2. Indien Marjolin Goudsmid uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Wederpartij gehouden Marjolin Goudsmid zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Wederpartij in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Marjolin Goudsmid, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Marjolin Goudsmid en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Wederpartij.

Artikel 12.          Intellectuele eigendom

1. Marjolin Goudsmid behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Marjolin Goudsmid heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan haar zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 13.          Toepasselijk recht en geschillen

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Marjolin Goudsmid partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

2. De rechter in de vestigingsplaats van Marjolin Goudsmid is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Marjolin Goudsmid het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 14.          Vindplaats en wijziging voorwaarde

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Arnhem
2. Van toepassing is steeds de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Marjolin Goudsmid.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Adres en inschrijving Kamer van Koophandel:
Marjolin
Bresstraat 32
6981 CB Doesburg
06-526 48 789
info@marjolin.nl
K.v.K nummer: 09149782
BTW nummer: 193305392B01

Copyright:
De complete inhoud van deze website is auteursrechterlijk beschermd en mag niet zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van Marjolin Goudsmid worden gebruikt of gedupliceerd.

Het woordmerk Marjolin mag niet zonder voorafgaande toestemming van Marjolin Goudsmid worden gebruikt.

Zet, schrijf en drukfouten voorbehouden.